THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 March 2013

VIDEO - Công An Nhân Dân thủ dâm tại phòng trực


GHÊ TỞM: Công An Nhân Dân thủ dâm tại phòng trực