THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 April 2012

ÂU CHÂU TƯỞNG NIỆM 37 NĂM QUỐC HẬN
Paris - Bruxelles - London - Den Haag - Frankfurt
Germany - Frankfurt :

Thứ bảy 28/04/2012, 12g biểu tình trước tòa Đại sứ VC,

13g30 tuần hành, 18g hội thảo
London :

Thứ bảy 28/04/2012, 13g tuần hành và biểu tình trước tòa Đại sứ VC
Hoà Lan - Den Haag :

Thứ bảy 28/04/2012, 13g30 biểu tình trước tòa Đại sứ VC,

15g tuần hành đến tòa Đại sứ TCBruxelles :

Thứ bảy 28/04/2012, 14g biểu tình trước tòa Đại sứ VCParis :

Thứ hai 30/04/2012, 16g biểu tình trước tòa Đại sứ VC
Thông tin và kính xin phổ biến.


Các BTC mong được đồng bào địa phương hưởng ứng nồng nhiệt.