THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2013

Tưởng niệm 50 năm Ngô Gia Tam Kiệt Vị Quốc Vong ThânTổ Quốc Ghi Ơn:

Cố Tổng Thống Khai Sáng Nền Đệ Nhất Cộng Hòa

Ngô Đình Diệm

Cố Vấn TT: Ngô Đình Nhu (Bào Đệ)

Cố Vấn: Ngô Đình Cẩn (Bào Đệ)NỖI LÒNG (viết năm 1953)


Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến : thuyền không, lái cũng không !
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông !
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong ?T/g Ngô Đình Diệm