THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 November 2013

Tám triệu Euro Luxemburg gửi qua Việt Nam đâu rồi?


Kính chuyển tin của tuần báo Letzebuerg Privat xuất bản tại Luxemburg trong sô báo ra ngày 05.11.2013 phân tích đế tài Luxemburg viện trợ cho Việt Nam. 
Luxemburg là một tiểu quốc nhỏ bé trong thị trường chung Châu Âu (EU). Tuy nhỏ mà Luxemburg viện trợ cho Việt Nam, lớn như nước Đức, cả triệu Euro từ năm 2002 đến nay.
Báo Letzebuerg Privat cảnh cáo: tiền do Luxemburg viện trợ thường lọt vào túi các quan lớn tại Việt Nam.
Bây giờ Âu Châu mới rõ tại sao các quan chức Việt Nam lương chính thưc thì ít mà tài sản của họ là „tiền rừng bạc biển“.
Mời ACE và quý bạn đọc thêm bản tin ngắn gon phía dưới.
HA


http://www.luxprivat.lu/design/plain_site/images/logo-luxprivat.gif

05.11.2013 / Wo landen die acht Millionen Vietnam-Euro aus Luxemburg? 
Hoffentlich nicht im Portemonnaie von Lokalfürsten!

Tám triệu Euro Luxemburg gửi qua Việt Nam đâu rồi?
Mong chúng không lọt vào túi tiền của các lảnh chúa địa phương!

Weit über 100 Millionen Euro hat Luxemburg nach Vietnam geschickt! Und jetzt wandern wieder acht Millionen dorthin! Doch selbst wer genau nachliest, versteht nicht, in was da investiert wird! Denn die Summen verstecken sich hinter Phrasen wie „Finanzierung der Systeme im Dienste der sozio-ökonomischen Einkünfte“!
Das kann alles bedeuten. Aber auch nichts!
Von 2002 bis 2010 hat Luxemburg schon massiv geblecht! 82 Millionen Euro! Für die Entwicklung des Landes. Dann wurden noch mal 42 Millionen Euro bereitgestellt. Für die folgenden fünf Jahre!

Luxemburg đã chuyển hơn 100 triệu Euro qua Việt Nam! Nay lại còn chuyển thêm 8 triệu nữa!
Ngay cả những ai đọc kỹ lại cũng không hiểu số tiền này được đầu tư chỗ nào! Vì các khoản tiền này được cất lén trong các cụm từ (mơ hồ) như „ Nguồn tài chánh phục vụ cho các thu nhập có tính cách xã hội kinh tế“!
Ai muốn hiểu gì thì hiểu, hiểu sao cũng được!
Từ 2002 đến 2010 Luxemburg đã trả những khoản tiền khổng lồ! 82 triệu Euro! Để mở mang đất nước. Rồi bây giờ còn cung cấp thêm 42 triệu Euro nữa cho 5 năm sắp tới!

Aber Luxemburg durfte nie allein entscheiden, was mit dem Geld passiert!
Die kommunistische Regierung hat darauf bestanden, dass Luxemburgs Entwicklungshilfe in ihren Fünfjahresplan passt.
Jetzt fließen noch mal acht Millionen an den Pazifik. Für die Verbesserung von Kapazitäten der Verwaltung. Was immer das auch heißt!
Noch ein Thema: Milderung der Armut auf lokalem Niveau. Der einzige verständliche Punkt der neuen Geld-Tranche. Das Geld soll in drei Küstenkommunen ankommen.
Doch Luxemburg muss aufpassen! Geld, das in die „Finanzierung der Systeme im Dienste der sozio-ökonomischen Einkünfte“ fließt, kann schnell verschwinden!
Es wäre nicht das erste Mal, dass Entwicklungshilfe im Säckel einiger lokaler Bosse verschwindet!

Luxemburg không bao giờ được phép đơn thương quyết định xử dụng số tiền này làm gi!                                                                                                                                                                Chính phủ cộng sản khẳng định tiền viện trợ của Luxemburg được dùng cho kế hoạch ngũ niên của họ.                                                                                                            Bây giờ lại thêm tám triệu Euro trôi qua hướng Thái Bình Dương (ngụ ý là qua Việt Nam) để cải tiến công xuất hành chánh. Lại muốn hiểu sao thì hiểu.                                                                 Thêm một đề tài: Giảm nghèo ở cấp địa phương, điểm độc nhất có thể hiểu được trong vụ chuyển tiền. Số tiền được trao cho cho 3 vùng ven biển.
Luxemburg nên cẩn thận! Tiền dùng cho „ Nguồn tài chánh phục vụ cho các thu nhập có tính cách xã hội kinh tế“ có thể biến mất rất nhanh!
Không phải đây là lần đầu tiên tiền viện trợ viện trợ biến mất trong kho bạc của một số quan lớn địa phương!                                                                                                          

  (chuyển dich: Forum Vietnam 21, phần trong ngoặc kép dùng để giải thích ý của tác giả bài báo)