THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 October 2013

PICS - Cảnh Bùn Đất Tại Nông Thôn VIỆT NAM !Nhìn là biết đã đổi mới rồi, từ con đường bê tông, chuyển sang đường...bùn, vậy mới gọi là xây dựng nông thôn mới ! Xây dựng nông thôn mà không có bùn thì không thể đạt tiêu chí...giao thông nông thôn đất bùn !