THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 October 2013

Việt Nam cung cấp thông tin để xếp hạng tín nhiệm!

RFA - 29/10/2013
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định cung cấp thông tin cho tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
Theo quyết định mới, 6 loại thông tin này bao gồm: thông tin chung về kinh tế xã hội, thông tin về tài khóa, thông tin về tiền tệ, ngân hàng, thông tin về kinh tế đối ngoại, thông tin về chính trị, các thông tin kinh tế xã hội khác trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cung cấp của các cơ quan, tổ chức có liên quan của Việt Nam.
Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì tổ chức các buổi làm việc, thảo luận với tổ chức xếp hạng tín nhiệm theo định kỳ hàng năm và đột xuất.
Hệ số tín nhiệm quốc gia là chỉ số đánh giá về khả năng tài chính cũng như khả năng hoàn trả đúng hạn tiền gốc và lãi các khoản nợ của một quốc gia. Hệ số tín nhiệm quốc gia càng thấp thì mức độ rủi ro về khả năng không thanh toán được các khoản nợ càng cao.