THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 October 2013

CÔNG VĂN HỎA TỐC HẠ CỜ RỦ ĐỂ ĐÓN THỦ TƯỚNG TRUNG QUỐC LÝ KHẮC CƯỜNG