THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 May 2011

# Khâ?n: VC Dda~ Vi Pha.m Tô.i Diê.t Chu?ng - Yêu Câ`u QT Can Thiê.p

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/73/73 (# Khẩn: Việt Cộng Đã Vi Phạm Tội Diệt Chủng - Yêu Cầu Vận Động Quốc Tế Can Thiệp)