THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 May 2011

# Chê' Ddô. Nguyê~n Tâ'n Du~ng Bâ't Lu+o+ng

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/72/72 (# Chế Độ Nguyễn Tấn Dũng Bất Lương)