THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 August 2013

VIDEO - Lời cảm ơn của Phương Uyên tới những người đã đứng về phía em

www.ducme.tv Việt Nam Tuần Qua: Chí khí của sinh viên Nguyễn Phương Uyên - 17.08.13