THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 June 2011

Sách Bịp "Vì Độc Lập Tự Do, Vì Chủ Nghĩa Xã Hội" của tác giả Hồ Chí Minh

Trang bìa sách "Vì Độc Lập Tự Do, Vì Chủ Nghĩa Xã Hội" của tác giả Hồ Chí Minh

Tống sô quân thiệt mạng 3 triêu 2, cho 2 bên Quốc Dân Đảng và Cọng Sản vào 2 thời kỳ được liệt kê theo thống kê lịch sử như sau:
1. 1928–1936: ~2,000,000 Military Casualties
2. 1946–1949: ~1,200,000 Military Casualties
 

Hồ Chí Minh viết -- "Tôi được tham gia việc dịch tài liệu nội bô và việc "tuyên truyền đối ngoại", tức là viết bài về phong trao công nông cho một tờ báo bằng chữ Anh"

 Hồ Chí Minh viết "Liên-xô đánh tan quân phiệt Nhật ở Đông Bắc đã giúp Trung Quốc kháng chiến thắng lợi"

 Ông viết -- "cảm tinh khăng khít thương yêu nhau như anh em một nhà"free counters