THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 May 2011

# Buô?i Lê~ Tu+o+?ng Niê.m Ngày Quô'c Hâ.n Trên Diê~n Ddàn Chính Tri. TLDC

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/63/63 (# Buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận Trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ)