THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 May 2011

# Vê` Chu+o+ng Trình Chiêu Hô`i Cu?a Viê.t Nam Cô.ng Hòa

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/64/64 (# Về Chương Trình Chiêu Hồi Của Việt Nam Cộng Hòa)