THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 July 2013

BẰNG TWITTER - Hãy cùng nhau thông báo truyền thông trên thế giới về tình hình của anh Điếu Cày

 Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

  Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, an imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay has been on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay been on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:  

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown:

 Vietnam, An imprison blogger, Dieu Cay on hunger strike for 31 consecutive days, his fate is unknown: