THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 January 2013

Việt Nam dự định giảm thu hồi đất2013-01-15
Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết dự luật đất đai sửa đổi lần này có nhiều điểm được bổ sung, chỉnh sửa so với nội dung trình Quốc hội tại kỳ hợp lần thứ 4.
nongnghiep.vn photo
Người dân Xuân Quan, Văn Giang trồng cây ngắn ngày trên đất đã bị cưỡng chế
Về thu hồi đất, ban soạn thảo hướng đến thu hẹp các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, và phải làm rõ căn cứ thu hồi đất. Luật bổ sung cũng quy định chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp chuyển sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp.
Luật Đất đai sửa đổi còn bổ sung các quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thiết lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.