THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 December 2012

Ngày Nhân quyền Quốc tếDavid Shear (Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam) - Chúng tôi không quên những người bị cầm tù vì thực hiện các quyền một cách ôn hòa và chúng tôi đã kêu gọi hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chúng tôi ủng hộ tự do báo chí và tự do internet bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép các nhà báo và người viết blog hoạt động tự do và không sợ bị bắt bớ, giam cầm. Chúng tôi thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do lập hội bằng cách lên tiếng khi những người bày tỏ ý kiến ​​của mình một cách ôn hoà bị giam giữ và bỏ tù. Chúng tôi ủng hộ mọi người đều có quyền tự do tôn giáo – được có đức tin, thể hiện đức tin và thờ phụng. Qua các hình thức công khai cũng như không công khai, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị và kiên định với niềm tin cơ bản của chúng tôi là không ai đáng bị phạt tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận ​​hoặc bất kỳ quyền con người nào khác được quốc tế công nhận...

*

Chào mừng các bạn đến với trang blog mới của tôi! Tôi mong có dịp như thế này để nói chuyện trực tiếp với các bạn về các vấn đề quan trọng, chia sẻ quan điểm của tôi về mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, và có lẽ quan trọng nhất là nghe các ý kiến, suy nghĩ, cũng như các câu hỏi của các bạn cùng lúc chúng ta tiếp tục với những tiến bộ mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng nhau đạt được trong hơn 17 năm qua.

Tôi xin bắt đầu cuộc thảo luận này với việc nói đến một trong những vấn đề khó khăn nhất nhưng lại quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta - nhân quyền. Hôm nay là Ngày Nhân quyền Quốc tế. Khắp thế giới, mọi người đang tôn vinh các quyền và quyền tự do mà mỗi cá nhân sở hữu. Các quyền này được áp dụng phổ quát và bình đẳng với tất cả mọi người, không phận biệt bạn sinh ra ở đâu hay bạn đang sống ở quốc gia nào.

Là một người Mỹ, tôi thấy "các quyền" là một đặc điểm có tính chất định nghĩa về đất nước tôi. Hiến pháp Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền đã được thiết kế để tạo ra một chính phủ phải tôn trọng và bảo vệ quyền của công dân. Các công dân Hoa Kỳ được hưởng tự do lập hội và tự do ngôn luận. Họ được tự do bày tỏ quan điểm và chính kiến ​​của họ cũng như theo những tôn giáo mà họ lựa chọn. Các quyền này, được pháp luật bảo vệ, tạo nên nền móng cho dân chủ và thịnh vượng của Hoa Kỳ.

Tuy thuật ngữ "nhân quyền" tương đối mới, song mọi người trên toàn thế giới từ lâu đã nói về các khái niệm phổ quát như tự do và quyền tự do. Năm nay đánh dấu dịp kỷ niệm lần thứ 64 ngày các nhà lãnh đạo thế giới họp mặt tại Đại hội đồng LHQ để tổng hợp và đưa các khái niệm và ý tưởng phổ quát vào một danh sách các quyền toàn diện. Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền cam kết giữ vững và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của tất cả mọi người. Nó cũng tuyên bố rằng cách một quốc gia đối xử với người dân là một vấn đề được quốc tế quan tâm thích đáng và phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc bảo vệ nhân quyền phổ quát là một thành phần trung tâm trong bản sắc của người Mỹ chúng tôi và là một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ giữa chúng tôi với Việt Nam. Chúng tôi không quên những người bị cầm tù vì thực hiện các quyền một cách ôn hòa và chúng tôi đã kêu gọi hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chúng tôi ủng hộ tự do báo chí và tự do internet bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép các nhà báo và người viết blog hoạt động tự do và không sợ bị bắt bớ, giam cầm. Chúng tôi thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do lập hội bằng cách lên tiếng khi những người bày tỏ ý kiến ​​của mình một cách ôn hoà bị giam giữ và bỏ tù. Chúng tôi ủng hộ mọi người đều có quyền tự do tôn giáo – được có đức tin, thể hiện đức tin và thờ phụng. Qua các hình thức công khai cũng như không công khai, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị và kiên định với niềm tin cơ bản của chúng tôi là không ai đáng bị phạt tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận ​​hoặc bất kỳ quyền con người nào khác được quốc tế công nhận.

Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của nhân quyền như là các nguyên tắc phổ quát. Như Ngoại trưởng Clinton đã chỉ ra, chúng ta cũng thấy một mối liên hệ rõ ràng giữa nhân quyền và phát triển kinh tế. Các công ty tìm kiếm những thị trường mà tại đó sự minh bạch, tự do thông tin, các tiêu chuẩn lao động được quốc tế công nhận, và nền pháp quyền mang lại một môi trường an toàn và có thể lường trước được cho các doanh nghiệp để họ phát triển mạnh và kèm theo là khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Kiểm soát Internet không khuyến khích đổi mới và chia sẻ thông tin, hạn chế quyền tự do ngôn luận và báo chí cản trở Việt Nam tạo ra môi trường đầu tư ổn định và thân thiện cần có để phát triển đầy đủ tiềm năng kinh tế của Việt Nam.

Cùng nhau chúng ta đã thực hiện những bước đi đáng kể trong việc mở rộng và phát triển mối quan hệ giữa chúng tôi với Việt Nam. Kỷ niệm 64 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế là dịp để chúng ta một lần nữa suy ngẫm về nghĩa vụ của chúng ta theo Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền để thúc đẩy những giá trị phổ quát, để nhận thấy tầm quan trọng của các giá trị này đối với sự phát triển kinh tế và xã hội chung của chúng ta, và để khuyến khích một môi trường ở mọi quốc gia mà tại đó các giá trị này có thể phát triển và giải phóng tiềm năng thực sự của người dân. Chính tiến bộ trong lĩnh vực này sẽ thực sự đưa mối quan hệ song phương của chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.

International Human Rights Day

Welcome to my new blog! I look forward to this opportunity to talk with you directly about important issues, share my perspective on the U.S.-Vietnam relationship, and perhaps most importantly hear your opinions, thoughts, and questions as we continue the progress that the United States and Vietnam have made together over the last seventeen years.

Let me start this discussion by addressing one of the most difficult but important issues in our relationship – human rights. Today is International Human Rights Day. Throughout the world, people are celebrating the rights and freedoms that every person possesses. These rights apply universally and equally to all, no matter where you were born or which country you live in.

As an American, I see “rights” as a defining feature of my country. The U.S. Constitution and Bill of Rights were designed to create a government required to respect and protect the rights of its citizens. U.S. citizens enjoy freedom of association and freedom of speech. They are free to express their political views and opinions and to practice the religion of their choice. These rights, protected by law, form the foundation of America’s democracy and prosperity.

While the term “human rights” is relatively new, people all over the world have long spoken of universal concepts such as freedom and liberty. This year marks the sixty-fourth anniversary of world leaders gathering at the UN General Assembly to capture these universal concepts and ideas in a comprehensive list of rights. The Universal Declaration of Human Rights pledges to uphold and protect the human rights and fundamental freedoms of all people. It also states that the way a country treats its people is a matter of legitimate international concern and subject to international standards.

The protection of these universal human rights is a central part of our identity as Americans and an important facet of our relationship with Vietnam. We have not forgotten those imprisoned for peacefully exercising these rights and have called for the release of all prisoners of conscience. We advocate for a free press and greater internet freedom by urging the Vietnamese government to allow journalists and bloggers to operate freely and without fear of arrest and detention. We promote freedom of speech, freedom of assembly and freedom of association by speaking up when people peacefully expressing their opinions are detained and imprisoned. We advocate for all people to have the freedom of religion- to believe, to express their beliefs and to worship. We will continue to publicly and privately call for the Vietnamese government to release all political prisoners and stand by our fundamental belief that no person should be imprisoned for exercising their freedom of expression or any internationally recognized human right.

We believe in the importance of human rights as universal principles. As Secretary Clinton has noted, we also see a clear connection between human rights and economic development. Companies seek markets where transparency, freedom of information, internationally recognized labor standards, and rule of law provide a safe and predictable environment for business to flourish and encourage inclusive economic growth. Controls on the Internet discourage innovation and information sharing; limitations on freedoms of expression and press prevent Vietnam from creating the stable and welcoming investment climate necessary to fully develop Vietnam’s economic potential.

We have made remarkable steps together in the expansion and growth of our relationship with Vietnam. This 64th annual International Human Rights Day gives us an opportunity to reflect once again on our obligation under the Universal Declaration of Human Rights to promote these universal values, to recognize their importance to our collective economic and social development, and to encourage an environment in every country where these values can thrive and unlock the true potential of our people. It is progress in this area which will truly move our bilateral relationship further forward.