THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 May 2011

UBND thành phố Hà Nội có tối đa 6 Phó Chủ tịch


30/05/2011 19:26:22
"Trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp 2011-2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có 13 thành viên, gồm có một Chủ tịch, không quá sáu Phó Chủ tịch và các Ủy viên".

Trên đây là Điều 5a bổ sung sau Điều 5 Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban Nhân dân các cấp, vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Nghị định 36/2011/NĐ-CP.

Theo Nghị định này, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện có được giữ nguyên; trường hợp khuyết Phó Chủ tịch do điều động, luân chuyển, nghỉ hưu hoặc lý do khác thì thực hiện theo quy định trên.

Nghị định cũng bổ sung Điều 10a sau Điều 10, quy định trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp 2011-2016, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội có chín thành viên, gồm một Chủ tịch, ba Phó Chủ tịch và năm Ủy viên. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, quận hiện có được giữ nguyên.

(Theo TTXVN)