THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 April 2013

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc Xiết Kiều Hối VC

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc
Giảm Kiều Hối Về VN - Đẩy Cộng Đảng Vào Chân Tường


Mời vào Link TNT Tòa Bạch Ốc

hoặc ngắn gọn hơn
http://wh.gov/ex68 or http://tiny.cc/kieuhoi

Hoặc cho điện thoại di động, xài mã QR
http://tiny.cc/kieuhoi/qr

  qrcode
  1. Nếu quý vị đã có tài khoản (Account) TNT  trước đây với Tòa Bạch Ốc, xin bấm vào nút SIGN IN và dùng lại account và mật mã (Password) đã có để ký TNT này.
  2. Nếu chưa có Account, mời mở Account bằng cách bấm vào nút CREATE ACCOUNT 
  3. Khi tạo 1 account mới, xin điền tên, họ, và email của quí vị, nếu quý vị ở ngoài USA không cần dùng  ZipCode (Mọi người bất kỳ nơi nào trên thế giới đều ký được TNT này.).  Kế đến điền vào thật dúng mã số ký tự đã được cho bên dưới và bấm nút CREATE ACCOUNT.
  4. Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh
  5. Dùng Password đó để ký TNT---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 16 tháng 04 năm 2013Kính thưa quí vị:


Hàng năm, người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là những người tự làm chủ cơ sở thương mại, đã lợi dụng sự du lịch dễ dàng để đi du lịch quá nhiều và gửi tiền về Việt Nam. Số tiền gửi là quá lớn, quá đủ để nuôi chính phủ cộng sản Việt Nam độc ác được tồn tại, và dư thừa để trả tiền lời cho những món nợ của nợ quốc gia.


Vì vậy, tôi viết thư này gửi đến cho bạn, tôi cần bạn sát cánh cùng với chúng tôi, ký vào bản thỉnh nguyện thư dưới đây để yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama hỗ trợ chúng ta ban hành một đạo luật để hạn chế người Mỹ gốc Việt du lịch, và gửi tiền về Việt Nam.


Trong khi chính phủ Hoa-Kỳ đang khuyến khích công dân Mỹ không chị tiêu  các sản phẩm của Trung Quốc trong lúc  tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đang  rất cao... chúng tôi, cũng mong muốn chính phủ Hoa-Kỳ  cần phải áp dụng chính sách cho người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa-Kỳ.  Họ phải được nhắc nhở rằng họ là những người tỵ nạn cộng sản, vì họ đang trốn chạy và sẽ gặp nguy hiểm bởi chính quyền cộng sản VN.  Nếu họ không gặp nguy hiểm bởi chính quyền cộng sản khi đi du lịch về Việt-Nam,thì họ phải bị trả về quê hương, Không có lý do gì để họ ở lại Hoa kỳ vì quy chế tị nạn  chính trị đã bị đánh mất và bị lợi dụng .


Trong năm qua, kể từ khi chúng tôi đến thăm tòa Bạch Cung vào ngày 05 Tháng 3 năm 2012 vì vấn đề nhân quyền, chúng tôi phát động chiến dịch và yêu cầu người Mỹ gốc Việt ký vào thỉnh nguyện thư với các nguyên tắc để hạn chế người Việt Nam không đi du lịch và gửi tiền Dollars về Việt Nam, Một điều lệ giống như một điều lệ mà văn phòng Foreign Assets Control của Tổng Thống  Bush đã ban hành cho người tỵ nạn Cuba vào năm 2004.


Khi Tổng thống Bush và chính quyền của ông hỗ trợ sự ao ước của cộng đồng tỵ nạn Cuba trong năm 2004, ông đã nói,  "Chúng ta sẽ không chờ đợi ngày tự do đến với Cuba, chúng ta phải bắt tay ngay vào việc, hành động để mang ngày ngày tự do đến cho dân tộc Cuba." Kết quả là, Cuba đã thay đổi trong năm 2009.


Căn cứ vào kết quả này và các khoản nợ lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu quyết định tương tự cắt giảm tiền và giới hạn du lịch đến Việt Nam,  (tương tự như năm 2004 quy định với Cuba: Văn phòng Nội quy - Quy định kiểm soát tài sản nước ngoài cho việc đi lại và Gửi tiền cho Cuba), chúng tôi chắc chắn tin rằng Nhân Quyền cho VN sẽ được đáp ứng và kết quả chiến dịch hỗ trợ sứ mệnh tự do, dân chủ cho Việt-Nam sẽ đến với người dân Việt, trong một thời gian ngắn, rất ngắn. Xin vui lòng  vào trang web sau đây để ký tên vào thỉnh nguyện thư:
hoặc link ngắn gọn hơn

http://wh.gov/ex68 or http://tiny.cc/kieuhoi
Hoặc cho điện thoại di động, xài mã QR
http://tiny.cc/kieuhoi/qr
 qrcode
Đối với những người sống bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể ký tên thỉnh nguyện thư với mã zipcode để trống (BLANK)


Một lần nữa, cảm ơn bạn đã hỗ trợ mạnh mẽ và cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư và xin bạn chuyển đến bạn bè của bạn, người thân của bạn, đồng nghiệp của bạn ... và bất kỳ sự quan hệ nào khác mà bạn có thể giúp được.


Kính chào quí vị, và xin ơn trên ủng hộ những việc làm của chúng ta.


------------------------------------------------------------------------------------------
April 16, 2013
 

 
Dear Sir/Madam:
 
Each year, Vietnamese Americans, especially the self-employment people, who use the options to travel too much and/or/both send money to Vietnam.  The amount of money sent is too large, more than enough for the cruel Vietnam communist government to survive, and to pay for their nation debt’s interests. 


Therefore, in writing this letter to you, I ask for your stand up, side by side with me, to sign into the following link to request president Obama’s administration for supporting a mission to limit the Vietnamese American to travel, and send the US currency to Vietnam.


While we are limiting the American citizens to spend on China’s products with our high unemployment rate program, we must apply the similar limitation program to Vietnamese-Americans who came here are the refugees as well. They must be educated that they are the communist refugees, the people who are in danger by their communist government.  If they are not in danger by their communist government, they should be returned to their homeland.  There is no reason for them to stay and take advantage the opportunity in the USA.


During the past year, since I visited the White House on March 05, 2012 because of the Human Rights issue, I campaign and incur Vietnamese Americans to sign a petition for the rules to limit Vietnamese who travel and send US currencies to communist country of Vietnam, such as the one that President Bush’s Office of Foreign Assets Control issued for Cuban refugees in 2004. 


When President Bush and his administration supported the Commission for Assistance to a Free Cuba in 2004, he had stated, “We're not waiting for the day of Cuban freedom; we are working for the day of freedom in Cuba.” As a result, Cuba has changed in 2009. Based on this result and the big debts of Vietnam Communist Party, our decision to cut back money and limit travel to Vietnam, (similar to the 2004 rules with Cuba: Office of Foreign Asset Control Rules for Traveling and Sending Money to Cuba); we certainly believe that the Human Rights for VN will be in effected immediately, and they will support our mission to free Vietnam in a short time.  Please click this following website and sign your petition now:
or even on cellphone using QR code
http://tiny.cc/kieuhoi/qr
 qrcode

For people who live outside the United States of America, you can sign the petition with the BLANK zip codeAgain, thank you for your strong supports, sign the petition and as your members, your friends, your relatives, your co-workers… and any other contacts to do the same.


Respectfully yours;