THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 July 2012

Quảng Bá Thông Tin Về Công Hàm 1958 Trên Facebook Tại VN

10,010,638 Impressions (lượt gửi thông tin), 599,711 reaches (cá nhân xài Facebook) as of 6:40AM Monday, 7/19/2012 VN