THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 February 2012

Việt Nam chi 2 ngàn tỷ đồng cải thiện môi trường ??


2012-02-15

Việt Nam sẽ chi phí 2.000 tỷ đồng trong vòng 4 năm kết thúc vào cuối 2015, để hòan tất xử lý và cải thiện môi trường tại 100 khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng vì hóa chất bảo vệ thực vật.

Theo Vietnam Plus, những khu vực này bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra từ thời kỳ chiến tranh. 

100 khu vực ô nhiễm nằm trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Dự án làm sạch môi trường ô nhiễm vừa nêu nằm trong  Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2011-2015.