THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 November 2011

biêu tinh chông nguyen-tan-dung tai Nhât

http://diendanctm.blogspot.com/2011/10/bieu-tinh-chong-nguyen-tan-dung-tai.html