THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 April 2011

# Tu+. Do Cho TS Cù Huy Hà Vu~ Ngay

# Tự Do Cho TS Cù Huy Hà Vũ Ngay 
 
Muốn tự do cho TS CHHV chỉ còn một cách là xuống đường biểu tình.  Đây là việc làm chính đáng tại sao chúng ta không dám làm, lời của TS CHHV khẳng định: "Tổ Quốc và Nhân Dân sẽ phá án cho tôi".  Chúng ta hãy thực hiện lời của TS CHHV bằng những cuộc xuống đường biểu tình đòi tự do cho TS CHHV.  Hãy xuống đường biểu tình cho đến khi nào TS CHHV được phóng thích.