THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 July 2013

PICS : TIỀN ĐỒNG CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ.

NHỮNG GIẤY BẠC HIẾM CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ:

  


 Năm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằn ranh giữa hai miền Bắc Nam của Viẹt Nam. Trong miền Nam, nền đệ nhất cộng hoà được thành lập khi ông Ngô Đình Diệm đắc cử Tổng Thống vào ngày 26-10-1955. Và sau đó, nền đệ nhị cộng hoà do ông Nguyễn Văn Thiệu thành lập sau khi đắc cử Tổng Thống vào ngày 3-9-1967

Đối với giới sưa tập tiền xưa, thời gian 40 – 50 năm không phải là một thời gian dài để một đồng tiền lưu hành rộng rãi ngày trước trở nên hiếm hoi kho kiếm. Tuy nhiên, một số tờ bạc trong hai nền Cộng Hoà này vì một lỳ do nào đó đã trở thành mục tiêu khá hấp dẫn đối với giới sưu tập.
The Geneva Agreement signed in 1954 has concluded the French colonization of the Indochinese peninsula. The 17th latitude was designated as border of two regions: North and South Viet Nam. In the South, the first republic was established by Ngo Dinh Diem when he was elected president on October 26 1955. The second republic was established by Nguyen Van Thieu when he was elected president on September 3 1967. For numismatists, the period of 40 or 50 years isn't long enough for a formerly, largely circulated paper notes to become scarce. However, a number of paper notes in these two republics, for some reason became interesting objects/subjects.
ĐỆ NHẤT CỘNG HOÀ:
GIẤY BẠC 1000 ĐỒNG: (Còn gọi là đồng ông Bà Già )
Một ngàn tờ mẫu của giấy bạc này được in ra, nhưng giấy bạc thực dụng chưa bao giờ được phát hành  ra ngoài.
THE FIRST REPUBLIC VIET NAM$1000 BANKNOTES: 1,000 samples of this paper note were printed out, but the
 handy notes were never issued.
GIẤY BẠC 200 ĐỒNG:
17 triệu 500 tờ bạc này đã được in và phát hành để tiêu dung trong miền Nam, nhưng tương đối, loại giấy bạc này vần không có sẵn ngay nếu một người sưu tập  muốn có. Một nguồn tin nghe được rằng sau khi ông Diệm duyệt xét, đã ra lệnh thu hồi giấy bạc vì theo ông không một quốc gia nào in hình lính chiến trên giấy bạc.
$200 BANKNOTES: 17,500,000 of this paper note were printed and issued in South Viet Nam; however these paper notes aren't relatively available for collectors. According to a reliable source, President Diem ordered the recall after reviewing the design. In his knowledge, there isn't any state with design of combat soldiers on its paper notes.
           
GIẤY BẠC 500 ĐỒNG:
Hai loại giấy bạc 500 đồng hình tháp chùa Thiên Mụ và hình Dinh Độc Lập phát hành trong thời đệ nhất Cộng Hoà đã được lệnh thu hồi vào ngày 21-8-1964, để được thay thế bằng giấy bạc mới 500 đồng in hình Bảo Tàng Viện. Lý do vì hai loại giấy bạc 500 trên dễ làm giả mạo và có một số lớn giấy bạc 500 giả mạo đang lưu hành vào thời bấy giờ. Có tổng cộng 5.599.000 tờ được nộp đổi lấy giấy bạc mới.
            $500 BANKNOTES: The 2 types of $500 paper notes, one with picture of Thien Mu Pagoda and other with picture of Independence Palace, which issued during the first republic were recovered on August 21 1964. The recall was dued to a large number of counterfeits were in circulation. Totaled of 5,599,000 old paper notes were returned for new ones. The replacement note has a picture of the Museum.
ĐỆ NHỊ CỘNG HOÀ:
            GIẤY BẠC 5.000 VÀ 10.000 ĐỒNG:
            Tình hình kinh tế ở miền Nam đang sa sút sau ngày quân đội Đồng Minh về nước. Áp lực lạm phát đè nặng trong những năm 1973 và 1974. Chính phủ dự định phát hành giấy bạc 5.000 và 10.000 đồng, nhưng dư luận trong nước chống đối mạnh mẽ. Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam đã in 46 triệu tờ giấy bạc 5.000 đồng hình đầu con Beo và 24 triệu tờ giấy bạc 10.000 đồng hình đầu con bò. Một nguồn tin thân  hữu cho hay rằng trong 2 tháng 2 và 3 năm 1975, hai loại giấy bạc này đã được phát hành trả lương cho những công chức cao cấp hoặc trong những dịch vụ trao đổi lớn trong ngân hàng, sau đó hai loại giấy bạc này đã được gởi xuống ngân hàng chi nhánh ở các tỉnh, để chuẫn bị phát hành, thì sự kiện lịch sử ngày 30 - 04 - 1975 đã sảy ra. Số lượng giấy bạc lưu hành nhỏ nhoi này cùng một số lượng có thể được lấy ra khỏi các ngân hàng trong những ngày loạn lạc thủa ấy, nhờ đó ngày nay một số ít giấy bạc này vẫn có thể tìm thấy trong giới sưu tập.
THE SECOND REPUBLIC VIET NAM
$5000 and $10000 BANKNOTES: The economic situation in South Viet Nam declined after the withdrawal of the Allied forces. Inflation pressure was overwhelming during 1973 and 1974. Public opinion vehemently opposed when the government planned to circulate $5000 and $10000 paper notes. The National Bank had printed 46 million $5000 paper notes with picture of a leopard head and 24 million $10000 paper notes with picture of a cow head. According to a friendly source, 2 months before the historical event of April 30 1975, these paper notes were issued to pay salaries to high level functionaries, to use in bank transactions, and to distribute to local banks. Few number of these paper notes still can be found in numismatists' circles dued to already circulated ones and possibly stolen ones when the banks were plundered during their transitions.
            GIẤY BẠC 1000 ĐỒNG:
            Giấy bạc cuối cùng của nền đệ nhị Cộng Hoà là giấy bạc 1000 đồng có hính nhà ái quốc Trương Công Định. Giấy bạc chỉ mới in giấy mẫu, chưa hề được phát hành. Cũng theo một nguồn tin thân hữu rằng giấy bạc này được lưu trữ trước hai loại giấy 5000 và 10.000 trên, nhưng tình thế lúc đó đã khiến hai loại giấy bạc trên được phát hành trước.
$1000 BANKNOTES: The last paper notes of the second republic was the $1000 paper notes bearing the patriot Truong Cong Dinh's picture. This paper note was only sample and never issued. According to a friendly source, the issuance of this paper note had been planned before the above-mentioned $5000 and $10000.

 GIẤY BẠC  1$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 07.03.1964.
Thu hồi ngày 27.11.1965.
Mặt trước: Hoa văn.
Mặt sau: Máy cày.
Khổ: 126mm x 63mm.
                                          

                                                   GIẤY BẠC  1$ 
Phát hành ngày 01.01.1956.
Mặt trước: Đền Trung Liệt trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Mặt sau: Viện Bảo Tàng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Khổ: 124mm x 77mm.
GIẤY BẠC  1$ 
In tại Security Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 15.10.1955.
Thu hồi ngày 3.10.1958, Kỳ 1.
Mặt trước: Nông dân đập lúa.
Mặt sau: Ruộng muối.
Khổ: 115mm x 65mm.
In tại Security Banknote Company, USA.
 GIẤY BẠC  2$
Phát hành ngày 15.10.1955.
Thu hồi ngày 26.12.1961, Kỳ 1.
Mặt trước: Thuyền đánh cá ven biển Phan Thiết.
Mặt sau: Phong cảnh thôn quê miền Nam.
Khổ: 120mm x 60mm.


 GIẤY BẠC  5$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 25.11.1955.
Mặt trước: Rồng và Phụng.
Mặt sau: Nông dân cày ruộng.
Khổ: 133mm x 84mm.
 GIẤY BẠC  10$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 25.11.1955.
Mặt trước: Cá hóa long và rồng.
Mặt sau: Thuyền ở ven biển miền Trung.
Khổ: 139mm x 88mm.
 GIẤY BẠC  10$
In tại Security Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 17.01.1956, kỳ 1.
Mặt trước: Vợ chồng nông dân miền Nam.
Mặt sau: Cổng Tam Quan ở Lăng Ông tại Gia Định.
Khổ: 132mm x 60mm.

 GIẤY BẠC  20$
In tại Security Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 24.10.1955, kỳ 1.
Mặt trước: Xe bò chở lúa.
Mặt sau: Công nhân ở mỏ than Cẩm Phả, Quảng Ninh, Bắc Việt.
Khổ: 139mm x 66mm.

 
 GIẤY BẠC  20$
Phát hành ngày 02.01.1957.
Mặt trước: Phong cảnh sông rạch miền Nam.
Mặt sau: Mùa cày cấy.
Khổ: 146mm x 92mm.

 GIẤY BẠC  20$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 08.01.1965
Thu hồi ngày 17.6.69.
Mặt trước: Hoa văn.
Mặt sau: Cá Hóa Long.
Khổ: 142mm x 71mm.
 GIẤY BẠC 20$
In tại BWC.
Phát hành ngày 15.12.1969, đợt 9.
Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.
Mặt sau: Hoa văn.
Khổ: 143mm x 70mm.
 
 GIẤY BẠC  50$
In tại Security Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 24.10.1955, kỳ 1.
Mặt trước: Em bé chăn trâu.
Mặt sau: Thu hoạch lúa.
Khổ: 144mm x 66mm.
 GIẤY BẠC  50$
In tại BWC.
Phát hành ngày 14.3.1966.
Thu hồi ngày 12.2.1970.
Mặt trước: Hoa văn.
Mặt sau: Hoa văn.
Khổ: 142mm x 70mm.

 GIẤY BẠC 50$
In tại BWC.
Phát hành ngày 15.12.1969, đợt 9.
Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.
Mặt sau: Hoa văn.
Khổ: 143mm x 70mm.
 GIẤY BẠC 50$
Phát hành ngày 25.08.1972.
Mặt trước: Dinh Độc Lập.
Mặt sau: 3 con ngựa đang chạy.
Khổ: 142mm x 70mm.

 GIẤY BẠC  100$
In tại American Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 25.10.1957.
Mặt trước: Nông dân lái máy cày.
Mặt sau: Con phụng múa.
Khổ: 155mm x 66mm.
 GIẤY BẠC  100$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 24.10. 1960
Thu hồi ngày 3.7.1967, đợt 4.
Mặt trước: Tòa nhà Quốc Hội.
Mặt sau: Đập Đồng Cam,Sông Đà Rằng, Tuy Hòa.
Khổ: 156mm x 67mm.
 GIẤY BẠC  100$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 1.11.1966,
Thu hồi ngày 24.7.1968.
Mặt trước: Tả Quân Lê Văn Duyệt.
Mặt sau: Lăng Lê Văn Duyệt, Gia Định.
Khổ: 145mm x 73mm.
 GIẤY BẠC 100$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 16.2.1970, đợt 10.
Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.
Mặt sau: Hoa văn.
Khổ: 146mm x 73 mm.
 
 
 GIẤY BẠC 100$
Phát hành ngày 25.08.1972.
Mặt trước: Dinh Độc Lập.
Mặt sau: Chăn trâu.
Khổ: 146mm x 73mm.

 GIẤY BẠC  200$
In tại Security Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 24.10.1955.
Thu hồi ngày 29.9.1958. Kỳ 1.
Mặt trước: Người lính giữ thôn làng.
Mặt sau: Nông phu gánh mạ.
Khổ: 162mm x 70mm.

 
GIẤY BẠC  200$
In tại American Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 25.10.1958.
Thu hồi ngày 28.8.1962, đợt 3.
Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia.
Mặt sau: Thuyền đánh cá ở Mũi Né, Phan Thiết.
Khổ: 168mm x 84mm.
 
 GIẤY BẠC  200$
In tại BWC.
Phát hành ngày 03.11.1966.
Thu hồi ngày 24.7.1996.
Mặt trước: Vua Quang Trung Nguyễn Huệ.
Mặt sau: Trận Đống Đa lịch sử.
Khổ: 145mm x 73mm.

GIẤY BẠC  500$ 
In tại American Banknote Company, USA.
Phát hành ngày 1.11.1955
Thu hồi ngày 24.8.1964, đợt 1.
Mặt trước: Tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ, Huế.
Khổ: 169mm x 76mm.
 GIẤY BẠC  500$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 13.02.1962.
Thu hồi ngày 24.8.1964.
Mặt trước: Dinh Độc Lập cũ (trước là Dinh Toàn Quyền).
Mặt sau: Người cày ruộng và cảnh quê miền Nam.
Khổ: 150mm x 75mm.
GIẤY BẠC  500$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 24.08.1964.
Thu hồi ngày 25.6.1966.
Mặt trước: Bảo Tàng Viện trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Mặt sau: Hai kỳ lân giỡn trái châu.
Khổ: 150mm x 75mm.

 GIẤY BẠC  500$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 27.06.1966.
Thu hồi ngày 3.2.1970.
Mặt trước: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Mặt sau: Trận Bạch Đằng Giang.
Khổ: 150mm x 75mm.
GIẤY BẠC 500$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 16.12.1970, đợt 10.
Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.
Mặt sau: Hoa văn.
Khổ: 152mm x 76mm.
 GIẤY BẠC 500$
Phát hành ngày 25.08.1972.
Mặt trước: Dinh Độc Lập.
Mặt sau: Cọp rằn.
Khổ: 152mm x 76mm.
 GIẤY BẠC 1,000$
KHÔNG PHÁT HÀNH
Mặt trước: anh hùng Trương Công Định.
Mặt sau: Mộ Trương Công Định, Gò Công.
Khổ: 152mm x 75mm.

 
 GIẤY BẠC 1,000$
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.
Phát hành ngày 29.11.1971, đợt 11.
Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.
Mặt sau: Hoa văn.
Khổ: 152mm x 76mm. GIẤY BẠC 1,000$
Phát hành ngày 25.08.1972.
Mặt trước: Dinh Độc Lập.
Mặt sau: Thớt voi.
Khổ: 152mm x 76mm.
 GIẤY BẠC 1,000$
KHÔNG PHÁT HÀNH
Mặt trước: anh hùng Trương Công Định.
Mặt sau: Mộ Trương Công Định, Gò Công.
Khổ: 152mm x 75mm.
 GIẤY BẠC 5,000$
KHÔNG PHÁT HÀNH.
Mặt trước: Dinh Độc Lập.
Mặt sau: Đầu con beo (báo).
Khổ: 152mm x 75mm.
 GIẤY BẠC  10,000$
KHÔNG PHÁT HÀNH.
Mặt trước: Cụ già và Đền Trung Liệt ở vườn Bách Thảo, Sài Gòn.
Mặt sau: Phụ nữ miền Nam và ghe bầu miền Trung (đi biển).
Khổ: 187mm x 66mm.
 


http://quynhtramvietnam.blogspot.no/2012/10/tien-viet-nam-cong-hoa.html