THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 May 2012

12 kiến nghị về đất đai, tái cơ cấu gửi đến Quốc hội2012-05-29
12 kiến nghị đúc kết những ý kiến, bài viết nêu ra tại Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2012 vừa được gởi đến các đại biểu quốc hội trước kỳ họp thứ 3, QH khóa 13.
Kiến nghị chung khuyến cáo cần quan tâm đến phương thức phân bổ nguồn lực đất đai. Theo đó, “phải đảm bảo an toàn dài hạn bằng việc xác định rõ chủ sở hữu, quyền chủ sở hữu; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng”.

Kiến nghị cho rằng cần chấm dứt thái độ hy sinh nông nghiệp, nông thôn để phục vụ công nghiệp hóa và đô thị hóa.

Trong tổng số 12 kiến nghị, có đến 6 kiến nghị liên quan đến tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Về tái cơ cấu DNNN, kiến nghị nêu ý kiến cần xác định các căn cứ, tiêu chí áp dụng cho các DNNN.