THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 June 2011

CODE dùng để nhúng (Embeded) vào trang blog của quí vị

MONG QUÍ VỊ THAM GIA TRUYỀN ÂM DIỄN DÀN CHINHTRI TRANHLUAN DANCHU Trên Paltalk


CODE  dùng để nhúng (Embed) vao trang blog của quí vị


<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="390" height="320" id="utv707304"><param name="allowScriptAccess" value="never" /><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=1054221" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/1054221" /><embed allowscriptaccess="never" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=1054221" width="390" height="320" allowfullscreen="true" id="utv707304" name="utv_n_533557" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/1054221" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>