THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 April 2011

# Hiê.n Ta.i, Cuô.c Biê?u Tình Ddang Diê~n Ra Ta.i U'c Châu

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/62/62 (# Hiện Tại, Cuộc Biểu Tình Ngày Quốc Hận Đang Diễn Ra Tại Úc Châu)