THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 July 2011

ALERT...ALERT.. VIRUS GOING THROUGH OUR COMMENTS. IT WILL START SENDING LINKS IN YOUR NAME.

IT SAYS, "I KNOW YOU WILL LOVE THIS", OR "LOOKING FOR SOME FUN",THEN IT HAS A PAGE LINK SAYING, "NEW GIFTS FOR YOU". DO NOT OPEN THIS LINK. THEY ARE POPPING UP EVERYWHERE!!!

PLEASE COPY AND PUT IT ON YOUR STATUS......AND...HELP WARN THOSE IN YOUR CIRCLE.