THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 May 2011

# Phóng Viên ChimQuô'cQuô'cVNCH Pho?ng Vâ'n Anh Nguyê~n Anh Du~ng

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/68/68 (# Phóng Viên ChimQuốcQuốcVNCH Phỏng Vấn Anh Nguyễn Anh Dũng)