THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 July 2012

VIDEO : Mặt trận Phường vận động không đi biểu tình chống Trung Quốc 14/7/2012

Chiều 14/7/2012. Mặt trận Tổ quốc Phường Giáp Bát đã đến nhà blogger JB Nguyễn Hữu Vinh vận động anh không đi biểu tình yêu nước vì "đã có Đảng và nhà nước lo".


Phát ngôn thiếu suy nghĩ của ông Nguyễn Thế Thảo về việc biểu tình yêu nước