THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 October 2011

THÔNG BÁO KHẨN

PLEASE CIRCULATE THIS NOTICE TO YOUR FRIENDS, FAMILY,
CONTACTS! In the coming days, you should be aware.....

Do not open any message with an attachment called:
Invitation FACEBOOK, regardless of who sent it. It is a
virus that opens an Olympic torch that burns the whole
hard disc C of your computer. This virus will be received from
someone you had in your address book .. That's why you
should send this message to all your contacts. It is better
to receive this email 25 times to receive the virus and
open it .. If you receive a mail called: Invitation
FACEBOOK, though sent by a friend, do not open it and delete
it immediately. It is the worst virus announced by CNN.
A new virus has been discovered recently that has been
classified by Microsoft as the most destructive virus
ever. It is a Trojan Horse that asks you to install an Adobe
flash plug-in. Once you install it, it's all over. And
there is no repair yet for this kind of virus. This virus
simply destroys the Zero Sector of the Hard Disc, where
the vital information of their function is saved.

SNOPES SAYS THIS IS TRUE............ I checked it out, it is true!
http://www.snopes.com/computer/virus/youtube.asp
XIN lưu hành THÔNG BÁO NÀY CHO GIA ĐÌNH, BẠN BÈ CỦA BẠN ,
LIÊN HỆ! Trong những ngày tới, bạn nên lưu ý .....

Không mở bất kỳ thông báo với một đính kèm có tên:
Lời mời FACEBOOK, bất kể của người nào gửi.
Đó là một virus sẽ mở ra một ngọn đuốc Olympic đốt cháy
toàn bộ
đĩa cứng C của máy tính của bạn.
Vi rút này sẽ được nhận được từ một người mà bạn đã
có trong sổ địa chỉ của bạn ..
Đó là lý do tại sao bạn nên gửi tin nhắn này cho tất cả các
địa chỉ liên lạc của mình . Nó là tốt hơn
nhận được 25 lần email để nhận được virus và
mở nó ..
Nếu bạn nhận được một mail được gọi là: Lời mời FACEBOOK,
mặc dù được gửi bởi một người bạn, không mở nó ra và
xóa
nó ngay lập tức. Nó là loại virus tồi tệ nhất do CNN công
bố .
Một loại virus mới đã được phát hiện gần đây đã được
phân loại theo Microsoft là virus phá hoại nhất
bao giờ hết.
Đó là một Trojan Horse sẽ yêu cầu bạn cài đặt một Adobe
plug-in Flash.
Một khi bạn cài đặt nó, đó là tất cả. Không
có sửa chữa cho loại virus này. Virus này
chỉ đơn giản là phá hủy các rãnh Zero của đĩa cứng, nơi
chứa các thông tin quan trọng được lưu.

SNOPES nói điều này là đúng ............ Tôi đã kiểm tra nó ra,
nó là sự thật!
http://www.snopes.com/computer/virus/youtube.asp