THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 August 2011

Hà Nội chi 3 tỷ đồng để lập dự án bảo vệ môi trường !


Hà Nội chi 3 tỷ đồng để lập dự án bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân Hà Nội vừa ra quyết định dành 3,3 tỷ đồng lập dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ô nhiễm không khí do bụi luôn là nỗi cho người dân thủ đô. Ảnh: Hoàng Hà.
Ô nhiễm không khí do bụi luôn là nỗi lo của người dân thủ đô. Ảnh: Hoàng Hà.
Mục tiêu của dự án nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lực quản lý môi trường của thành phố Hà Nội, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội thành phố bền vững.
Thành phố Hà Nội yêu cầu dự án phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội.
Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội làm chủ đầu tư. Trách nhiệm của chủ đầu tư phải nghiên cứu, kế thừa, sử dụng cao nhất kết quả các dự án đã và đang thực hiện; khảo sát, quy hoạch bổ sung mạng lưới quan trắc nước trên địa bàn thành phố mở rộng đến năm 2020.
Trong quyết định, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu phải lựa chọn nhà thầu đúng quy định pháp luật để thực hiện các Dự án lập quy hoạch bảo vệ môi trường gồm Quy hoạch hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung của các đô thị, đặc biệt là đô thị trung tâm; các công trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn.
Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2012.
Hương Thu