THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 January 2011

# Ha~y Tha? Ngay Nhà Ye^u Nu+o+'c, TS Cu` Huy Ha` Vu~

# Hãy Thả Ngay Nhà Yêu Nước, TS Cù Huy Hà Vũ
 
Hãy xét 3 điều TS Cù Huy Hà Vũ đã đưa ra:
 
1) Tồ Quốc VN: Nhà cầm quyền CS, nếu còn lại một chút lương tâm, hãy thả ngay TS Cù Huy Hà Vũ.  Chỉ những người yêu nước mới dám nói lên sự suy nghĩ của mình, dù biết rằng có thể bị tù đày.  Chỉ người yêu nước mới đặt tổ quốc Việt Nam của mình lên trên hết và không bao giờ có thể chấp nhận Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa gì đó. Con người VN chỉ có một tổ quốc VN để trung thành.
 
2) Đa Đảng: Ai cũng biết Dân Chủ mang lại cơm no áo ấm, phát triển cho mọi quốc gia trên toàn thế giới.  Dân Chủ là công bằng, Dân Chủ là chấp nhận sự hiện diện của các chính kiến khác biệt, chấp nhận đối lập, Dân Chủ là đa số thắng thiểu số, và Dân Chủ cũng có nghĩa là chấp nhận đa đảng.  Nhà cầm quyền thường hay rêu rao Dân Chủ, hãy chấp nhận đa đảng theo lời kêu gọi của TS Cù Huy Hà Vũ.  Chẳng lẽ sự kêu gọi của TS CHHV như thế là làm hại, là tuyên truyền chống phá đất nước như theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự?
 
3) Liên minh với Hoa Kỳ: cũng là điều rất tốt vì tránh được sự lệ thuộc của Tàu Cộng, cứ hăm he chiếm lấy đất nước Việt Nam, kinh nghiệm 1000 năm lệ thuộc Tàu rồi, rất cần sự liên minh này, vì trong HK có gần 2 triệu người Việt Nam, cũng chính là liên minh với đồng bào ruột thịt của mình.
 
3 điều trên đây rất giúp ích cho quê hương Việt Nam, vì tấm lòng của TS CHHV với dân tộc Việt Nam, Nhà cầm quyền VC nếu còn lại chút lương tâm, hãy thả ngay nhà yêu nước TS Cù Huy Hà Vũ, để được về ăn Tết với gia đình, bằng không, hãy nhìn sự nỗi dậy của người dân sự Tunisia.