THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 April 2011

# Công An Qúa Lô.ng Quyê`n, Xem Dân Nhu+ Co? Rác

http://giaithecongsan2011.multiply.com/journal/item/54/54 (# Công An Qúa Lộng Quyền, Xem Dân Như Cỏ Rác) (vô cùng thương tâm)