THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 January 2013

VN đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài ? !Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội sẽ ủy quyền cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư xem xét và giải quyết để bắt đầu từ quý một năm 2013 này mọi thủ tục hành chính cũng như thời gian xử lý đối với đầu tư nước ngoài được đơn giản hóa và được tiến hành nhanh chóng hơn.
Courtesy hanoi.gov.vn
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội, ảnh chụp trước đây.
Vẫn theo quyết định này, từ quý hai trở đi, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cũng sẽ chịu trách nhiệm trong việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố có vốn đầu tư nước ngoài mà bị coi là vi phạm pháp luật.
Mặt khác, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố còn giao cho Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư nhiệm vụ xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2012-2015, đồng thời định hướng đến 2010.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.