THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 January 2012

Sài Gòn vắng ngắt ngày đầu năm !!


  ° Ýng C Ùng Hòa (qu ­n Tân Bình) là n ¡i th ° Ýng xuyên ùn t ¯c giao thông nh °ng trong sáng mùng 1 T ¿t thì ch É lác  ác vài chi ¿c xe.
Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) là nơi thường xuyên ùn tắc giao thông nhưng trong sáng mùng 1 Tết thì chỉ lác đác vài chiếc xe.
  ° Ýng 3 Tháng 2 (qu ­n 10) c ing v ¯ng l ·ng và nh ïng c ía hàng kinh doanh hai bên  ° Ýng  Áu  óng c ía.
Đường 3 Tháng 2 (quận 10) cũng vắng lặng, những cửa hàng kinh doanh hai bên đường đều đóng cửa.
Khu v ñc vòng xoay CMT8 - 3 Tháng 2 (qu ­n 3) khác h ³n v Ûi nh ïng bu Õi sáng chen chúc th ° Ýng ngày.
Khu vực vòng xoay CMT8 - 3 Tháng 2 (quận 3) khác hẳn với những buổi sáng chen chúc thường ngày.
  ° ãc trang hoàng  Ã  ón n m m Ûi, tuy ¿n  ° Ýng  Óng Kh ßi (qu ­n 1) ngày th ° Ýng r ¥t  ông nh °ng sáng ngày  §u n m m Ûi l ¡i v ¯ng ng ¯t.
Tuyến đường Đồng Khởi (quận 1) ngày thường rất đông nhưng sáng ngày đầu năm mới lại vắng ngắt.
M Ùt  o ¡n  ° Ýng  i Çn Biên Ph ç (qu ­n 3).
Một đoạn đường Điện Biên Phủ (quận 3).
Ngã 6 Phù  Õng (qu ­n 1) không còn c £nh dòng xe c Ù chen chúc nhau hàng ngày.
Ngã 6 Phù Đổng (quận 1) không còn cảnh dòng xe cộ chen chúc nhau hàng ngày.
Ch ã B ¿n Thành "l ·ng l ½" trong sáng  §u n m.
Chợ Bến Thành lặng lẽ trong sáng đầu năm.
 o ¡n  ° Ýng Nam K ó Kh ßi Ngh )a (qu ­n 1)  ã g §n 9h sáng nh °ng v «n r ¥t ít ng ° Ýi qua l ¡i.
Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) đã gần 9h sáng nhưng vẫn rất ít người qua lại.
Quốc Thắng